Kategoriler

Şirketlerin Stratejik Planlaması

Şirketlerin analize dayalı olarak geleceklerinin planlanması, öngörülmesi ve bu suretle daha sağlam, daha sağlıklı ve daha karlı hale getirilmesi için, kısaca performansların geliştirilip izlenmesi için stratejik planlama gereklidir.

 

Dolayısıyla, stratejik planlama faaliyetleri bir şirketin hem amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur hem de şirketin kurumsallaşmasına destek sağlar.

 

Zira, stratejik planlama ile şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli;

 

• Misyon, hedef ve amaçlarını belirlemek,

 

• Amaçlarına ulaşmak için uygun araçları belirlemek,

 

• Amaçlarına ulaşmak için uygun, esnek, uyumlu ve güvenli politikaları belirlemek,

 

• Amaç-araç-politika uyum ve koordinasyonunu sağlamak,

 

• Ekonomiklik, etkinlik, modern iş ve işletmecilik ilkelerine göre faaliyette bulunmalarını sağlamak,

 

Yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için işlerliği olan bir raporlama, bütçeleme, planlama. Projeksiyon, değerlendirme sistemi kurulması amaçlanmaktadır.

 

Özet olarak stratejik planlama vasıtasıyla, analize elverişli datalar ile üç ve beş yıllık stratejik planlar hazırlanması, bu planlara bağlı olarak gelir, gider bütçeleri hazırlanması, nakit bütçeleri hazırlanması ve yatırım bütçeleri hazırlanması, raporlama ve değerlendirme sistemleri kurulması, üretilen raporlarla hangi hedeflerin ne kadar ve niçin gerisinde, ilerisinde kalındığının izlenmesi, şirketin karar alma sürecinin daha sağlıklı işlemesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve uygun politikaların izlenmesi mümkün olur.

 

Stratejik planlama faaliyetleri; şirket içinde disiplin altına alınmış kurumsal bilgi akışı, projeksiyon ve değerlendirme sistemi demektir. Böyle bir sistem, ekonomik konjonktürün izlenmesi ve şirket politikalarının konjonktüre göre önceden belirlenmesi, konjonktürün çöküş dönemlerinde krizin çok daha rahat atlatılması için de yararlıdır. Stratejik planlama şirket yönetimi ve faaliyetlerinde kadercilik anlayışının sonudur.

 

Şirketlerin Stratejik Planlaması
X